Algemene Voorwaarden

Praktijk Aafke Dijkstra

Oosteinde 11H60

2841 AA Moordrecht (ZH)

www.praktijkaafkedijkstra.nl
aafkedijkstra@outlook.com
Telefoonnummer: 0182 – 37 55 76

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Aafke Dijkstra, geldig vanaf 01-08-2015

Onder de naam Praktijk Aafke Dijkstra levert Aafke Dijkstra diensten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (coaching, therapie, online masterclasses, workshops, trainingen en seminars). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Aafke Dijkstra en haar cliënt(en), en zijn een onverbrekelijk onderdeel van die overeenkomst.

Tarieven

Tarieven (inclusief BTW) worden duidelijk gecommuniceerd (online, op papier en/of mondeling), en betaling geschiedt bij reservering van de dienst.

Geheimhouding

Consulten, gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Aafke Dijkstra en haar cliënt(en) plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Aafke Dijkstra respecteert de geheimhoudingsplicht en zal nooit enige mededeling doen aan 3e partijen, over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Aafke Dijkstra draagt er tevens zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden, die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.

Inspanningsverplichting

Aafke Dijkstra zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Aafke Dijkstra niet instaat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.

Aansprakelijkheid
Aafke Dijkstra is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of ziekte, noch voor schade aan eigendommen van cliënten, noch voor schade veroorzaakt door cliënten voortvloeiend uit of verband houdend met de consulten, masterclasses, workshops, trainingen of seminars.
Aafke Dijkstra is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect van de cliënt.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Aafke Dijkstra nimmer aansprakelijk.

Overmacht

Aafke Dijkstra heeft het recht de overeengekomen consulten/workshops/ trainingen/seminars op te schorten, indien zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen omstandigheden welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, zoals ziekte. Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Annuleringsvoorwaarden

Aafke Dijkstra gaat er van uit dat cliënt een bewuste en weloverwogen keuze heeft gemaakt alvorens tot reservering over te gaan. Een geplande afspraak dient minstens 24 uur voordat de afspraak zal plaatsvinden geannuleerd te worden, per telefoon dan wel per email bericht. Bij niet tijdige annulering wordt het consult in rekening gebracht.

Bijzondere bepalingen

Aafke Dijkstra behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten.De consulten/workshops/trainingen/seminars zijn nooit een vervanging voor behandeling door de arts. Cliënt dient te allen tijde de voorschriften van zijn arts te respecteren.

Website disclaimer

De informatie die u op www.praktijkaafkedijkstra.nl aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aafke Dijkstra kan echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is.

Prijzen:

Oriënterend consult of intakegesprek €   97,– (60 minuten)

Eenmalige of vervolgconsulten:          € 127,– (90 minuten)

Vergoedingen:

De meeste Zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten. Dit is afhankelijk van het Zorgpakket, dat u heeft gekozen.Vergoedingen vallen onder Alternatieve geneeskunde. Eigen risico is niet van toepassing.

Informeer bij uw Zorgverzekeraar of controleer uw Zorgpolis.

– AGB-code: 90033456

– CIPION geaccrediteerd

 Betalingen:

Eenmalige consulten a contant

Trajecten: bedrag dient vooraf overgemaakt worden op ASN rekeningnummer:  NL63 ASNB 07084292246 t.n.v. A. Dijkstra in Moordrecht.